Algemeen

Werken met onderwijsbehoeften
Binnen de school wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van een kind. De leerkracht stemt zijn aanbod zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoefte van het individuele kind: wat heeft dit kind van deze leerkracht in deze groep nodig om verder te ontwikkelen? We proberen het maximale uit een kind te halen.
 
Administratie
Het is van groot belang dat de ontwikkeling van een kind op alle leergebieden goed in de gaten gehouden wordt.Leerkrachten houden een gedegen administratie bij van wat de kinderen doen. In de onderbouwgroepen wordt daarnaast ook nog een plakboek van elk kind bijgehouden met werkjes erin. Alle relevante gegevens over het kind worden bewaard in een (digitaal-) dossier. Ouders kunnen, op verzoek, de inhoud van het dossier inzien.
 
Samenwerken met ouders
Goede zorg aan een kind kan alleen in goede samenwerking met ouders geboden worden. Van belang is een goede communicatie en afstemming met ouders. Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Zij kennen hun kind het beste en het langste. Zij zien het in uiteenlopende situaties. Als een kind bij een nieuwe leerkracht komt, worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders over hun kind vertellen. We vinden het belangrijk om ouders vroegtijdig te informeren over de ontwikkelingen van hun kind. Dit gebeurt tijdens een verslagbespreking of tijdens een individueel gesprek in de loop van het schooljaar. Het initiatief hiervoor kan liggen bij de leerkracht of de ouders.
 
Toetsen en het bieden van hulp
Naast de dagelijkse administratie van het werk toetsen wij de kinderen regelmatig. We toetsen de kinderen daarnaast twee keer per jaar met het Cito-leerlingvolgsysteem. Deze toetsen helpen ons om de ontwikkeling van kind te volgen. We brengen daarbij ook de groep en school in kaart. De toetsresultaten kunnen gespreksonderwerp zijn tijdens de verslagbespreking.
 
Groepsbespreking
Om te zorgen dat de kinderen in hun schoolloopbaan goed begeleid worden, bespreken we alle kinderen in een groepsbespreking. De leerkracht doet dit drie keer per jaar met de intern begeleider. We maken gebruik van een groeps- of handelingsplan. Hierin leggen we vast welke doelen we binnen welke periode willen bereiken, hoe we dat gaan doen en wie erbij betrokken is/zijn.Mocht blijken dat een kind in zijn ontwikkeling stagneert, of boven of onder zijn niveau werkt, dan gaan wij op zoek naar een meer passende werkwijze. Hierover wordt altijd met ouders gecommuniceerd.
 
Extra hulp
Op onze school hanteren we het uitgangspunt, dat extra hulp zo veel mogelijk in de groep zelf plaatsvindt. Dit doen we omdat de leerkracht de instructies zelf kan blijven geven en daardoor goed zicht houdt op de ontwikkelingen van het kind en om uitzonderingsposities te voorkomen. De ontwikkelingen worden na ongeveer 8 weken geëvalueerd. Eventueel kan hulp geboden worden buiten de groep, bijvoorbeeld: remedial teaching, logopedie, fysiotherapie, (een extra oproep van) de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, schoolbegeleidingsdienst Eduniek en andere instanties. Als er bij één of meerdere vakken een achterstand is van anderhalf jaar kan er ook besloten worden dat een leerling met een aangepast programma gaat werken. Dit doen we in principe pas vanaf groep 5. Indien dit gebeurt, zal de leerling het eindniveau van de basisschool voor dat/die vak(ken) niet halen. Er wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind geschreven. Dit wordt in een gesprek met de ouders schriftelijk vastgelegd. Als er sprake is van een snellere ontwikkeling wordt er een apart traject bewandeld. Na signaleren en diagnosticeren wordt de leerstof gecompact en verrijkt. Er is hiervoor speciaal materiaal in school aanwezig.
 
Bouwverlenging
Echt zitten blijven kennen we niet. Het is evenwel goed denkbaar dat een kind een jaar langer of korter over de basisschool doet. Als de leerkracht denkt dat een jaar langer in een bouw zinvol zou kunnen zijn voor een leerling, wordt er met de collega’s in de bouw en de intern begeleider gekeken naar de meerwaarde van een jaar verlengen. Het uitgangspunt is dat een kind op de juiste plek zit én dat een jaar extra, iets voor de leerling moet opleveren. De ouders worden uiteraard in dit traject betrokken. Als er verlengd wordt, werkt de leerling in eigen tempo en op eigen niveau verder. Hierdoor is het onnodig om leerstof ‘over’ te doen. De afspraken worden vastgelegd. Verlengen in groep 8 vinden wij niet zinvol.
 
Grenzen van onze zorg
Het kan zijn, dat na intensieve begeleiding en diverse gesprekken met ouders, binnen onze school onvoldoende mogelijkheden aanwezig zijn om een kind te begeleiden. In deze situatie kan er in overleg met ouders, besloten worden om over te gaan tot aanmelding voor een school van speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).